Subsidie sportverenigingen 2017 (Duurzame energie sportaccommodaties)

Subsidie sportverenigingen 2017. Vanaf begin Januari 2017 kunt U weer aanvragen!

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie voor sportverenigingen en sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sport stichtingen.
Vanaf 2017 is er weer nieuw budget beschikbaar.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sport stichtingen.

Voor wie?

Sport stichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling EDS wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.

Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.

Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging of sport stichting wordt ingediend. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

Subsidie

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sport stichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.

Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

Combinatie borgstelling en subsidieregeling

Sportstichtingen en -verenigingen krijgen bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een lening waarmee zij hun investering kunnen doen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen ontvangen zij een extra subsidie van € 500,-.

Digitaal aanvragen via mijn.rvo.nl

De aanvraag verloopt digitaal via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een e-Herkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze e-Herkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het e-Loket, dus regel dit op tijd. Bekijk via onderstaande download het stappenplan voor het aanvragen van de subsidie.

Budget

Het beschikbare subsidiebudget voor 2017 is € 6 miljoen. De subsidieregeling loopt 5 jaar. Er wordt jaarlijks een budget van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Wilt u als vereniging hiervoor in aanmerking komen? In 2016 was de regeling binnen 2 weken uitgeput. Het is dus zaak uw subsidie aanvraag de 1e week van Januari 2017 in te dienen.

Deze informatie hebben wij op onze website geplaatst opdat u zich als vereniging kunt voorbereiden en tijdig de E-Herkenning kan aanvragen om de subsidieaanvraag via het E-loket in te dienen.

Vraag tevens bij ons tijdig een offerte aan!

Deze pagina in PDF formaat downloaden:

Subsidie regeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties 2017